RODO  1. Ta strona używa jednego pliku cookie do utrzymania sesji.

  2. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Edwarda Dwurnika z siedzibą w Warszawie 02-921, ul. Podgórska 5, z którym również można się kontaktować przez (adres e- mail: fundacjaedwardadwurnika@gmail.com, nr telefonu: +48 602 233 322 ).

  3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu stworzenia bazy danych prac Edwarda Dwurnika, w celach badawczych prowadzonych przez historyków sztuki oraz do celów informacji publicznej dotyczącej kolekcji w jakich znajdują się prace Edwarda Dwurnika. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu uwzględnienie posiadanej przez Pana/Panią pracy w katalogu dzieł Edwarda Dwurnika.

  4. Zakres powierzanych danych obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji celu opisanego powyżej i mogą obejmować: imię/ imiona, nazwisko, adres, obywatelstwo, adres e-mailowy.

  5. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą pracownicy i współpracownicy Fundacji, podmioty i osoby współpracujące z Fundacją przy tworzeniu bazy danych, naukowcy i historycy sztuki badający twórczość Edwarda Dwurnika, doradcy i konsultanci współpracujący z Fundacją, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, inne podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi niezbędne do jej funkcjonowania.

  6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do krajów trzecich. tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania celów przetwarzania lub innych stosunków prawnych, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.

  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych jeżeli są błędne lub nieaktualne, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  10. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).